Asiakkaan asema ja oikeudet

Asiakkaalla on oikeus hyvään kohteluun ja sosiaalihuoltoon.

Asiakas ja työntekijä laativat yhdessä palvelu- ja hoitosuunnitelman, jossa sovitaan miten palvelu, hoito tai kuntoutus toteutetaan. Tarkoituksena on, että sekä asiakas että työntekijä sitoutuvat suunnitelmaan.
Lähtökohtana ratkaisuja tehtäessä on asiakkaan edun huomioon ottaminen. Kunnan järjestämä sosiaalihuolto perustuu viranomaisen tekemään päätökseen.

Asiakkaalla on oikeus määrätä itse omista asioistaan niin pitkälle kuin se suinkin on mahdollista. Itsemääräämisoikeus suojelee ihmistä muiden henkilöiden tai yhteisöjen perusteettomalta väliintulolta.

Asiakkaalla on pääsääntöisesti oikeus saada tietoja itseään koskevasta asiakirjasta. Asiakas on myös itse velvollinen antamaan ne tiedot, joita tarvitaan hänen sosiaalihuoltonsa järjestämiseksi.

Sosiaalihuollon asiakkaita koskevat asiakirjat ovat salassa pidettäviä. Salassa pidettävästä asiakirjasta saa antaa tietoja asiakkaan nimenomaisella suostumuksella tai, jos asiasta on laissa erikseen säädetty.
Sosiaalihuollon palveluksessa olevalla tai luottamustehtäviä hoitavalla on vaitiolovelvollisuus. Tämä tarkoittaa sitä, etteivät sosiaalihuollon palvelujen järjestäjät, työntekijät tai luottamushenkilöt pääsääntöisesti saa antaa asiasta tietoja ulkopuolisille ilman asiakkaan suostumusta.

Jos työntekijä ei hallitse asiakkaan käyttämää kieltä, on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava tulkin hankkimisesta. Jos asiakas on aisti- tai puhevikainen on työntekijän huolehdittava tulkitsemisesta.

Sosiaalihuoltoa koskevista päätöksistä saa hakea muutosta lähinnä sosiaalihuoltolain nojalla. Myös erityislaeissa on muutoksenhakuoikeutta koskevia säännöksiä. Asiakkaalla on aina oikeus saada päätökset kirjallisesti. Päätöksissä lukee, miten asiasta voi hakea muutosta. Sosiaaliasiamies antaa asiakkaalle lisätietoja muutoksen hakemisesta. Sosiaalihuollon asiakaslaki ei muuta asiakkaan muutoksenhakuoikeutta.

Asiakaslaki tuo asiakkaalle hänen käytössään olevien oikeusturvakeinojen lisäksi mahdollisuuden muistutuksen tekemiseen, jos hän on tyytymätön saamaansa kohteluun sosiaalihuollossa. Muistutukseen on vastattava kohtuullisessa ajassa.

Joka kunnalla on sosiaaliasiamies, joka toimii sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon piirissä. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun, hän voi pyytää sosiaaliasiamiestä toimimaan sovittelijana.

Jokaisen kunnan käytettävissä tulee olla sellaisen asiakastyöhön osallistuvan viranhaltijan palveluja, jolla on sosiaalityöntekijän ammatillinen kelpoisuus. 

Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysministeriö www.stm.fi