Lasten ja perheiden palvelut

Pyhännän kunnan lasten ja perheiden sosiaalipalvelut muodostuvat seuraavista palveluista:

 • perheneuvola
 • lastenvalvoja
 • lastensuojelu
 • perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu

Lasten päivähoidon palvelut löytyvät opetus ja varhaiskasvatus -sivustolta.

Kiinnostaako tuki- tai sijaisperhetoiminta?
Onko sinulla ja/tai perheelläsi mahdollisuus tarjota tilapäistä tai pitkäaikaista tukea eri elämäntilanteessa oleville lapsille/nuorille?
Mikäli kiinnostuit asiasta, ota yhteyttä sosiaalitoimistoon, 040 1912 250.

Perheneuvola 

palvelee perheitä, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia.
Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia, vapaaehtoisia ja luottamuksellisia.
Perheneuvoloiden tehtävänä on tuottaa lakisääteisiä kasvatus- ja perheneuvonnan palveluja tukemalla ja edistämällä lasten, nuorten ja perheiden psyykkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa.
Perheneuvolassa annetaan asiantuntija-apua perhe-elämän solmukohdissa.
Pyhännän kunta ostaa perheneuvolapalvelut Haapaveden kaupungilta.

Lastenvalvoja 

Lastenvalvojan palveluja ovat:

 • isyyden selvittäminen ja tunnustamisen vastaanottaminen
 • sopimukset lapsen huoltajuudesta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta
 • perheasioiden sovittelut

Lastenvalvojan palvelut ovat maksuttomia.
Pyhännän kunnan lastenvalvojana toimii sosiaalijohtaja Suvi-Tuulia Seitsojoki, puh. 040 1912 251.

Lastensuojelu

Lastensuojelutyössä keskeisenä periaatteena on lapsen oikeus kasvuun, kehitykseen ja erityiseen suojeluun. Lapsen asemaa yhteiskunnassa pyritään parantamaan siten, että lapsen huoltajia tuetaan heidän kasvatustehtävässään.

Lastensuojelun palveluissa tuetaan ja neuvotaan perheitä erityisesti elämän kriisitilanteissa. Kuka tahansa yksityinen henkilö voi ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään, kun on huolissaan tietyn lapsen tai perheen tilanteesta. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun perhe itse ottaa riittävän ajoissa yhteyttä tarvitessaan apua ja tukea.

Sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen, poliisitoimen tai seurakunnan palveluksessa tai luottamustehtävissä olevalla henkilöllä on velvollisuus ilmoittaa lastensuojelun tarpeesta sosiaalitoimeen.
Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä oheiselle lomakkeelle ja lähettää sosiaalitoimistoon osoitteella:
Pyhännän kunta, Sosiaalitoimisto, Manuntie 2, 92930 Pyhäntä.

Lastensuojelun omavalvontasuunnitelma (hyväksytty 8.6.2017)

Perhetyö

Perhetyö on lastensuojelulain 36 §:n mukainen avohuollon tukitoimi. Perhetyöllä tarkoitetaan perheen kotona tehtävää perhetyötä, joka voi olla perhetyöntekijän antamaa keskusteluapua ja tukea erilaisissa arjen toiminnoissa. Perhetyöllä voidaan mm. tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään, tehdä vanhemmuuden arviointia ja järjestää lapselle hänen hyvinvointiaan tukevaa toimintaa. Perhetyö on usein käytännön avun ja psykologisen tuen yhdistelmä.

Perhetyötä tehdään yhteistyössä perheen ja perheenjäsenten kanssa. Keskeistä työssä on aina lapsen edun turvaaminen. Osana lastensuojelutyötä perhetyö ei ole pelkästään tukea, vaan kontrollin elementti on aina myös läsnä. Lastensuojelun avohuollon tukitoimena järjestettävästä perhetyöstä tulee aina tehdä päätös ja tukitoimen järjestäminen tavoitteineen on kirjattava myös lastensuojelun asiakassuunnitelmaan.

Silloin kun perhetyötä järjestetään lastensuojelun tarvetta ennaltaehkäisevänä toimintana, kohderyhmänä ovat laajasti kuntalaiset ja palvelun piiriin pääsemisen kynnys on matala.

Ennaltaehkäisevällä perhetyöllä tarkoitetaan lapsiperheille järjestettävää kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä tukemista. Perhettä autetaan kokonaisuutena, mutta myös perheenjäsenten yksilöllisiin tarpeisiin vastataan.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Esite

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaista lapsiperheille suunnattua perheiden varhaista tukemista.

Avuntarpeen syynä voi olla esimerkiksi:

 • vauvan hoitoon liityvät vaikeudet
 • raskauteen tai synnytykseen liityvä perheen palveluntarve
 • monikkoperheeseen liittyvät vaikeudet
 • aikuisen tai lapsen sairastumisesta johtuva lyhytaikainen avuntarve
 • perheenjäsenen kuolema
 • vanhemman äkillinen asiointi, esim. lääkärin määräämät sairaala- tai terapiakäynnit (hoitoa ei voi jatkuvasti järjestää kotihoidon varaan vaan kotipalvelu auttaa tilapäisesti)
 • pitkäaikainen vanhemman väsymys tai uupumus
 • vanhemman kirurginen toimenpide (aikaraja, kotiutussuunnitelma hoitotahon kanssa)
 • äkillinen lapsen sairaus tai vamma (kotipalvelu auttaa tilapäisesti hoidossa)
 • äkillisestä kriisistä tai erityistilanteesta johtuva käytännön avuntarve
 • muu erityinen tarve

Palvelua ei voida myöntää esimerkiksi pelkästään seuraavan kaltaisissa tilanteissa:

 • siivouksen tarve (ilman perheen toimintakyvyn heikkenemisen syyn arviointia)
 • äkillinen lapsen sairastuminen, jos vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan lasta
 • työssäkäynti, kotona tehtävä etätyö, opiskelu tai luennolla käynti
 • vanhemman harrastuksen tai yhteisten menojen vuoksi
 • henkilökohtaisen avustajan tarve

Miten palvelua toteutetaan ja mitä palvelu maksaa?
 Palvelua toteutetaan pääsääntöisesti kotikäynneillä, arkisin klo 8:00 - 16:00. Perheen kanssa tehdään työskentelystä suunnitelma, jossa määritellään mm. työskentelyn tavoitteet ja työskentelytapa. Palvelun hakija saa kotipalvelun toteuttamisesta valituskelpoisen palvelupäätöksen. Kotipalvelusta peritään maksu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaisesti. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 56 §)

Tilapäisen palvelun kestosta ja toteutuksesta sovitaan hakijan kanssa huomioiden asiakkaan tarpeet ja työntekiköiden työtilanteet.

Kotipalvelusta peritään seuraavat maksut vuonna 2018:

käynnin kesto
alle 1 h          12,00 € 
1 - 2 h            14,00 € 
2 - 5 h            20,00 € 
yli 5 h             25,00 €/pv 

Maksua ei peritä tai sitä alennetaan, jos sen periminen vaarantaa perheen toimeentulon edellytyksiä.
(Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/734 11 §)