Vanhusten palvelut

Pyhännän kunta järjestää seuraavat vanhusten palvelut omana toimintanaan:

 • vanhusten laitos- ja asumispalvelut
 • kotipalvelut
 • omaishoito
 • veteraanityö

 Ikääntyvien palveluista saa lisätietoa palveluoppaasta.

Perusturvalautakunta hyväksyy vuosittain Pyhännän kunnan Perusturvan asiakasmaksut.

Vuoden 2018 asiakasmaksut on hyväksytty 16.1.2018.

Ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusajat:
1.1. - 31.12.2015
1.1. - 31.12.2016
1.1. - 31.12.2017
1.1. - 31.12.2018
  (Vanhuspalvelulaki, 26 §)

Palveluasuminen ja laitospalvelut

Vanhusten laitos- ja asumispalvelut järjestetään Pyhännän kunnan omistamassa Palvelukeskus Nestorissa, jossa tarjotaan lyhyt- ja pitkäaikaista palveluasumista sekä laitoshoitoa.

Hakemus palveluasumiseen tai laitoshoitoon

Palvelukeskus Nestorin omavalvontasuunnitelma (hyväksytty 1.9.2016)

Kotihoito 

Kotipalvelua voi saada tilapäiseen tai säännölliseen avuntarpeeseen.

Kotipalvelu sisältää henkilökohtaisen huolenpidon ja hoidon palveluita, jotka tukevat asiakkaan kotona asumista.

Kotihoidon omavalvontasuunnitelma (hyväksytty 15.9.2016)

Tukipalvelut

Kotihoidon tukipalveluiden avulla tuetaan asiakkaiden kotona asumista.

Tukipalveluita ovat: 

 • ateriapalvelut
 • turvapalvelut
 • asiointi- ja kauppapalvelu
 • vaatehuoltopalvelu
 • kylvetyspalvelu
 • sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Kotihoidon ja tukipalveluiden myöntämisestä tehdään viranhaltijapäätös.
Palveluja voi hakea palveluhakemus-lomakkeella.

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 16.1.2018 vahvistanut sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämiskriteerit Pyhännän kunnassa 1.1.2018 alkaen.

Päiväkeskustoiminta

Päiväkeskuskerho toimii Palvelukeskus Nestorissa keskiviikkoisin klo 10:30 - 13:00 ja torstaisin klo 10:30 - 15:00.
Kerhotoiminta sisältää viriketoimintaa, pientä sairaanhoidollista palvelua ja tarvittaessa saunotuspalvelua. Kerhopäivän aikana tarjotaan lounas ja päiväkahvi.
Päiväkeskustoiminta on yksi kotihoidon tukipalvelumuoto. Toiminnassa toteutetaan kuntouttavaa hoitotyötä.
Palvelua voi hakea täyttämällä palveluhakemuksen.

Perusturvalautakunta vahvistaa vuosittain asiakasmaksut myös päiväkeskustoiminnan osalta. 
Asiakasmaksut 2018 (sivu 6)
 

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 30.9.2014, § 50 vahvistanut päiväkeskustoiminnan myöntämisen kriteerit ja toimintaperiaatteet.

Tiedote muistihäiriöistä sekä muistihoitajapalvelusta 

Muistihäiriöt ja dementia ovat merkittävä ja lähitulevaisuudessa edelleen kasvava kansanterveydellinen ja sosiaalinen ongelma. Kyse on kustannuksiltaan suuresta ja taloudelliselta merkitykseltään nopeasti kasvavasta potilasryhmästä.

Muistihäiriöt johtuvat tavalla tai toisella aivojen toiminnan tilapäisestä tai pysyvästä häiriöstä. On tärkeää, että kaikki muistihäiriöt tutkitaan viivytyksettä, sillä niistä voidaan hoitaa lähes puolet. Ajoissa havaitun sairauden etenemistä voidaan hidastaa.

Pyhännän kunnan muistihoitajana toimii Irma Leiviskä. 
Muistihoitajan tavoitat puhelimitse numerosta 040 1912 268 ja parillisten viikkojen keskiviikkona Palvelukeskus Nestorista iltapäivisin ajanvarauksella.  
Asiakkaat voivat itse varata ajan suoraan muistihoitajalta.

Muistihoitajan tehtäviä ovat mm. seuraavat

 • muisti- ja toimintakyvyn testaaminen
 • tarvittaessa ohjaaminen jatkotutkimuksiin
 • sairastuneen ja omaisen tukeminen
 • puhelinneuvonta
 • tarvittaessa myös kotikäynnit

Muistihoitaja tekee yhteistyötä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Omaishoito

Omaishoidolla tarkoitetaan omaishoitolaissa vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun läheisen henkilön avulla.
Omaishoidontuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkioista, tarvittavista palveluista hoidettavalle ja omaishoitajan tukemisesta.
Omaishoidon tuen avulla pyritään ehkäisemään ja korvaamaan intensiivinen avopalveluiden ja laitoshoidon tarve.

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet päättää Pyhännän kunnan perusturvalautakunta lain säännökset huomioiden.
Perusturvalautakunnan hyväksymät myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2018 on
hyväksytty perusturvalautakunnassa 19.12.2017, § 104.

Omaishoidon tuen hakeminen: hakemuslomake
 

Veteraanityö

Kunnan veteraaniasiamiehen tehtävänä on huolehtia sotiemme veteraanien lakisääteisten ja muiden etuuksien ja palvelujen toteuttamisesta Pyhännällä. Veteraaniasiamies toimii yhdyshenkilönä sotiemme veteraaneja koskevissa asioissa seurakunnan, valtion viranomaisten ja veteraanijärjestöjen välillä.

Veteraaniväen palveluja:

 • Veteraanien avokuntoutus ja virkistystoiminta

Pyhännän kunta järjestää avokuntoutusta ja virkistystoimintaa veteraaneille sekä rintamaveteraanien ja sotainvalidien leskille.

 • fysioterapia-, hieronta- ja jalkojenhoitopalveluja
 • retket, päiväkahvitilaisuudet, syntymäpäiväonnittelut

Rintamaveteraanien kuntoutus

Rintamaveteraanien kuntoutusta haetaan vuosittain. Hakemuksen voi jättää milloin tahansa koko vuoden aikana, mielellään 31.12. mennessä.

Kuntoutuksesta annetun asetuksen 2 §:n 1 momentin mukaan kuntoutuksen painopiste on päivä-, koti- ja muussa avokuntoutuksessa. Etusijalla laitoskuntoutukseen ovat ne veteraanit, jotka eivät aiemmin ole olleet laitoskuntoutuksessa ja joiden toimintakyky sitä edellyttää. Laitoskuntoutukseen voivat hakea myös veteraanien aviopuolisot. Kuntoutus ei koske sotainvalideja, joiden invaliditeetti on 10 % tai enemmän.

Kaikille edeltävänä vuonna veteraanikuntoutusta hakeneille lähetetään kotiin hakulomakkeet.
Lisäksi hakulomakkeita saa terveyskeskuksen neuvonnasta, veteraaniasiamieheltä ja sosiaalitoimistosta.

Hakemus palautetaan terveyskeskukseen tai veteraaniasiamiehelle. Päätöksen kuntoutuksesta tekee veteraanikuntoutustyöryhmä.

Lisätietoja:
Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi / Palvelukeskus Paakkilanhovi,
veteraanikuntoutustyöryhmän sihteeri Sirpa Vatjus, p. 044 7591 289 / sirpa.vatjus(at)haapavesi.fi 
Veteraaniasiamies Marja-Leena Moisala, p. 040 1912 269

Järjestöt
Pyhännän Rintamaveteraanit ry
Mauno Leppikangas
p. 040 747 0635
Rantakuja 3
92930 Pyhäntä