Säännöt & ohjeet

 

 • Hallintosääntö (päivitetty hallintosääntö. Voimaantulo 18.9.2023)
  Pyhännän kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksen- ja kokousmenettelyssä noudatetaan tämän hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty.

  Hallintosäännön lisäksi kunnan toimintoja ohjataan mm. seuraavilla säännöillä ja ohjeilla, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan ensisijaisesti ja ellei laissa ole toisin säädetty:
 • Konserniohje

  Konserniohjeella luodaan puitteet ensisijaisesti kuntakonserniin kuuluvien yh­teisöjen (tytäryhteisöt) omistajaohjaukselle kunnan tavoitteiden mukaisesti.
  Tätä ohjetta nouda­tetaan soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöjen ja kuntayhtymien omistajaohjauksessa.

  Konserniohjeella yhtenäistetään yhteisöjen ohjaus, toiminnan läpinäkyvyyden li­sääminen, kunnan yhteisöstä saaman tiedon laadun parantaminen ja tiedonkulun tehostuminen.

  Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan sekä yhden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kunnalla yksin tai yhdessä muiden kuntakon­serniinsa kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräämisvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä (tytäryhteisö) ja josta on säädetty kunta-, kirjanpito-, tilintarkastus- sekä osakeyhtiölaissa. Mää­räämisvaltasuhde voi perustua myös siihen, että tytäryhteisöllä yksin tai yhdessä muiden tytär­yhteisöjen kanssa on määräämisvalta toisessa yhteisössä.

 • Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje
 • Hankintaohje
 • Viestintäohje
 • Tiedonhallinnan ja arkistonmuodostuksen ohje (voimaantulo 1.7.2017)
  Pyhännän kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohjeen tarkoituksena on ohjata asiakirjojen käsittelyä, arkistonmuodostusta ja arkistonhoitoa sekä antaa yleisohjeet kunnan arkistotoimen ja asiakirjahallinnon hoitamiseen.

  Sen lisäksi, mitä laeissa, asetuksissa, kansallisarkiston ohjeissa ja kunnan johtosäännöissä on määrätty, Pyhännän kunnan arkistotoimessa noudatetaan tämän toimintaohjeen määräyksiä.
 • Kunnan asiakirjapalveluista perittävät maksut 1.1.2019 alkaen
 • Tietoturvapolitiikka 
 • Tietoturvan ja -tietosuojan huoneentaulu